ISBN: 978-83-64928-28-4 (e-ISBN: 978-83-64928-29-1)

Prolegomena do ekonomii, Ireneusz Wieczorek,

Format: 165x240 mm
446 stron
Oprawa miękka
Rok wydania: 2022

Cena: 59,50
(85) zł


Kup książki w sklepie

Wypożycz lub kup PDF w ibuk.pl

Książki w wersji drukowanej są dostępne w dobrych księgarniach, m.in. w Warszawie:

Księgarnia EKONOMICZNA
ul. Grójecka 67
tel. 22 822-90-41

Ireneusz Wieczorek

Prolegomena do ekonomii[Opis] [Spis treści]Publikacja jest przeznaczona dla odbiorców pragnących zdobyć lub uzupełnić wiedzę z szeroko rozumianej ekonomii, łącznie z finansami i rachunkowością. Prezentuje zintegrowaną naukę ekonomii, gdyż te trzy dziedziny w sposób najpełniejszy są w trwałym związku typu ciągłego oddziaływania na siebie. Ekonomia daje ogólne podstawy do tworzenia teorii, rachunkowość jest podstawą informacyjną całego gmachu ekonomicznego, a finanse uogólniają informacje zebrane przez nią, a jednocześnie tworzą podstawy do wnioskowania ekonomicznego. Autor, zdając sobie sprawę z wielkiej liczby prac zarówno z ekonomii, jak i z rachunkowości i finansów, przyjął koncepcję przedstawienia tematów, które są szeroko omawiane w innych publikacjach w sposób syntetyczny. Natomiast tematy rzadziej poruszane w pracach z tych dziedzin zostały omówione szerzej. Stąd też przy niepełnej (z konieczności i trudności łączenia trzech dziedzin) zawartości ekonomicznej treści tytuł publikacji: Prolegomena, jako rozważań wstępnych przed studiowaniem całości materiału z ekonomii, finansów i rachunkowości. Publikacja mieści się między monografią a podręcznikiem. Zdecydowana część tekstów ma charakter naukowy, w tym większość z rachunkowości, a część stanowi pewnego rodzaju vademecum. Opracowanie ujmuje większość zagadnień ekonomicznych, wzbogacając je o treści, które w pozycjach ogólnoekonomicznych o charakterze makro- i mikroekonomicznym są zaledwie zarysowane. W części rachunkowej i finansowej porusza podstawową tematykę, niektóre tematy są rozwinięte przez prezentację ich zastosowania. Autor starał się znajdować wyjaśnienia wielu problemów, w sposób jak najbardziej jasny dla czytelnika. Nie wnikając dogłębnie w analizę skomplikowanych wzorów matematycznych przedstawił wiele schematów i wykresów ilustrujących poruszane zagadnienia. Celem opracowania jest umożliwienie czytelnikowi zrozumienie istoty ekonomii jako ogólnych oraz szczegółowych zjawisk i procesów gospodarczych. Wiedza o ekonomii, systemie rachunkowości (uniwersalnym języku biznesu) oraz podstawowych zasadach generowania, czytania i analizowania informacji finansowej jest niezbędna do podejmowania wszystkich decyzji ekonomicznych. Praca w szczególności adresowana jest do praktyków gospodarczych, menedżerów i finansistów. Książka może być też wykorzystana na zajęciach zarówno z ekonomii, jak i z finansów i rachunkowości w szkołach średnich, a także w szkołach wyższych na zajęciach z ekonomii jako pomoc dydaktyczna.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Spis treści

Wprowadzenie

Część I

Wybrane podstawowe zagadnienia ekonomiczne

Rozdział 1. Ekonomia jako nauka

1.1. Istota nauki

1.2. Paradygmaty w nauce

1.3. Przedmiot ekonomii

1.3.1. Charakterystyka przedmiotu ekonomii

1.3.2. Zasady oraz funkcje ekonomii

1.4. Prawa ekonomiczne

1.4.1. Tworzenie praw ekonomicznych

1.4.2. Podstawowe prawo ekonomiczne

1.5. Społeczny podział pracy

1.6. Czynniki produkcji

1.7. Rodzaje i podział ekonomii

1.8. Wartość i cena jako pojęcia konstytutywne ekonomii

Rozdział 2. Teoretyczne problemy ekonomii w praktyce

2.1. Zastosowanie paradygmatów w ekonomii

2.2. Efektywność jako pojęcie determinujące wybory ekonomiczne

2.2.1. Zasada racjonalnego gospodarowania

2.2.2. Miernik efektywności jako kryterium racjonalności gospodarowania

2.3. Konkurencja a równowaga ekonomiczna

2.3.1. Charakterystyka rynku

2.3.2. Elementy, funkcje i rozwój rynku

2.3.3. Rodzaje równowagi

2.3.4. Konkurencja

2.3.5. Źródła przewagi konkurencyjnej

2.3.6. Elastyczność cenowa jako miara wpływu zmiany cen

2.4. Systemy gospodarcze

2.4.1. Gospodarka jako system

2.4.2. Modele gospodarki

2.4.3. Realne systemy gospodarcze

2.4.4. Kryteria oceny systemów

2.5. Historia myśli i dziejów ekonomicznych

2.5.1. Zarys dziejów myśli ekonomicznej

2.5.2. Zdarzenia cywilizacyjne a dzieje ekonomiczne

2.5.3. Cywilizacja jako kierunek postępu

Rozdział 3. Problemowe wyznaczniki ekonomii

3.1. Czynnik czasu w ekonomii

3.2. Ryzyko a ekonomia

3.2.1. Niepewność i ryzyko jako części składowe działalności gospodarczej

3.2.2. Rodzaje i czynniki sprawcze ryzyka

3.2.3. Zarządzanie ryzykiem

3.2.4. Rachunek ryzyka

3.2.5. Metody sterowania ryzykiem w MŚP

3.3. Kryzysy a ekonomia

3.3.1. Specyfika kryzysu gospodarczego 2007–2009

3.3.2. Wpływ kryzysu na sektor przedsiębiorstw w Polsce – spojrzenie ogólne

3.3.3. Sposoby przezwyciężania sytuacji kryzysowej w działalności MŚP

3.4. Ekonomia a ekologia w ujęciu produkcyjnym

3.5. Postęp naukowo-techniczny a efektywność

Rozdział 4. Niektóre instrumenty ekonomii

4.1. Pieniądz

4.1.1. Istota pieniądza

4.1.2. Motywy gromadzenia środków pieniężnych

4.1.3. Przedmiotowa klasyfikacja zjawisk pieniężnych

4.1.4. Historia pieniądza – kalendarium

4.1.5. Prawa obiegu pieniądza

4.1.6. Przyczyny i skutki inflacji

4.1.7. Pieniądz walutowy

4.1.8. Dwupoziomowy system bankowy

4.2. Papiery wartościowe

4.2.1. Rodzaje rynku finansowego

4.2.2. Pojęcie i rodzaje papierów wartościowych

4.2.3. Akcje

4.2.4. Obligacje

4.2.5. Derywaty

4.3. Kategoria kapitału

4.3.1. Kapitał w ujęciu ogólnym

4.3.2. Kapitał w ujęciu ekonomicznym

4.4. Narzędzia i metody ekonomiczne

4.4.1. Istota metody ekonomicznej

4.4.2. Kryteria prawdy

4.4.3. Modele i eksperymenty ekonomiczne

4.4.4. Założenia modeli

4.4.5. Sposoby pomiaru

4.4.6. Metody wnioskowania

Rozdział 5. Ekonomiczna rola państwa

5.1. Modele ekonomiczne państwa

5.2. Funkcje ekonomiczne państwa

5.3. Rodzaje i instrumenty polityki gospodarczej państwa

5.4. Struktury gospodarki narodowej

5.5. Konstrukcja i podział PKB

5.6. Zarys państwowego handlu zagranicznego

5.7. System finansowy państwa

5.8. Ogniwa systemu finansowego państwa

5.9. System podatkowy państwa

5.10. Budżet państwa

Rozdział 6. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa

6.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa

6.1.1. Istota przedsiębiorstwa

6.1.2. Rodzaje przedsiębiorstw

6.1.3. Zarządzanie przedsiębiorstwem

6.1.4. Monopol jako przedsiębiorstwo

6.1.5. Zjawiska finansowe wokół przedsiębiorstw w XX i XXI w.

6.1.6. Turbulencje w działalności przedsiębiorstwa

6.2. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw

6.3. Koszty jako instrument zarządzania

6.4. Ruch okrężny majątku przedsiębiorstwa

Rozdział 7. Finanse przedsiębiorstwa

7.1. Zasady finansowania w przedsiębiorstwie

7.1.1. Ogólna charakterystyka finansowania

7.1.2. Kategoria kapitału obrotowego netto

7.1.3. Zasady finansowania

7.1.4. Kredyt bankowy

7.2. Efektywność finansowa przedsiębiorstwa

7.2.1. Kategorie oceny działalności ekonomicznej

7.2.2. Podstawowe wskaźniki oceny działalności firmy

7.2.3. Wartość dodana

7.2.4. Ocena ogólna działalności przedsiębiorstwa

7.2.5. Przepływy pieniężne

7.2.6. Ilustracja zależności wskaźnikowych

7.2.7. Rachunek efektywności przedsięwzięć

Część II

Rachunkowość jako podstawa informacyjna ekonomii

Rozdział 8. Przedmiot, struktura i zadania rachunkowości

8.1. Przesłanki funkcjonowania rachunkowości w przedsiębiorstwie

8.2. Istota i funkcje rachunkowości

8.3. Założenia koncepcyjne rachunkowości

8.4. Przedmiot i struktura rachunkowości

Rozdział 9. Elementy rachunkowości

9.1. Znaczenie dokumentacji

9.2. Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa

9.3. Przychody i koszty w ustawie o rachunkowości

Rozdział 10. Wybrane problemy rachunkowości

10.1. Wycena ekonomiczna i jej kategorie

10.2. Wycena wartości niematerialnych i prawnych

10.2.1. Ogólna charakterystyka wartości niematerialnych i prawnych

10.2.2. Zasady wyceny wartości niematerialnych i prawnych

10.2.3. Wycena praw majątkowych

10.2.4. Wycena kosztów zakończonych prac rozwojowych

10.2.5. Wycena wartości firmy

10.2.6. Wycena wartości bazy danych o klientach

10.2.7. Amortyzacja i umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

10.3. Rozliczanie międzyokresowe

10.4. Polityka konsolidacyjna

10.4.1 Istota i przedmiot rachunkowości konsolidacyjnej

10.4.2. Zasady rachunkowości konsolidacyjnej

10.4.3. Elementy polityki rachunkowości konsolidacyjnej

10.4.4. Dokumentacja konsolidacyjna

10.4.5. Zarys procedury konsolidacji

Rozdział 11. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

11.1. Miejsce analizy finansowej w naukach ekonomicznych

11.2. Rodzaje analizy ekonomicznej

11.3. Funkcje analizy ekonomicznej

11.4. Problem bazy porównawczej w analizie ekonomicznej

11.5. Metody analizy ekonomicznej

11.6. Zasady analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa

11.7. Determinanty analizy ekonomicznej

Rozdział 12. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

12.1. Założenia analizy finansowej

12.2. Klasyczna analiza finansowa przedsiębiorstwa

12.3. Ocena zagrożenia przed bankructwem

12.4. Bilans ruchu

12.5. Podsumowanie

Rozdział 13. Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości

13.1. Istota i funkcje sprawozdawczości finansowej

13.2. Rodzaje sprawozdań finansowych

13.3. Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego

Rozdział 14. Czy wartość godziwa może uchodzić za paradygmat wyceny w rachunkowości?

14.1. Określenie wartości godziwej

14.2. Rozliczenie wyceny według wartości godziwej

14.3. Zalety i wady wartości godziwej

14.4. Ocena wartości godziwej jako paradygmatu rachunkowości

Rozdział 15. Niektóre aspekty roli rachunkowości w kryzysie

15.1. Zagrożenia w prawidłowej wycenie rachunkowej

15.2. Nowe versus stare układy sprawozdawczości finansowej

Rozdział 16. Bilansowe aspekty przekształcenia spółek

Załącznik 1. Główne wskaźniki makroekonomiczne

Załącznik 2. Egzemplifikacja podejścia do zastosowania paradygmatu finansowego na przykładzie kategorii kapitału

Załącznik 3. Dziesięć najważniejszych zasad finansów przedsiębiorstwa

Załącznik 4. Przykładowe pytania do identyfikacji ryzyka

Załącznik 5. Aforyzmy o ekonomii

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Indeks osobowy


(zwiń spis treści)