1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Wydawnictwo Key Text Sp. z o.o. z siedzibą i adresem przy ul. Sokołowskiej 9/410, 01-142 Warszawa, NIP: 527-020-69-55, REGON: 010238870, e-mail: wydawnictwo@keytext.com.pl (ÑAdministratorî).

2. Dane osobowe Klientów i Kontrahentów są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia strony keytext.com.pl.

4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie:
a) zgody osób, które podały swoje dane. Przez podanie swoich danych osobowych osoba fizyczna wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu dokonania zakupów w sklepie oraz w celu komunikacji z Wydawnictwem Key Text. Dodatkowo, dane te mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji o usługach świadczonych przez Wydawnictwo Key Text;
b) na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która pozwala m.in. na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych ze względu na właściwość lub sposób rozliczenia usług świadczonych przez Wydawnictwo Key Text.

5. Dane osobowe Klientów i Kontrahentów są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty, oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym.