ISBN: 978-83-87251-51-2 (e-ISBN: 978-83-87251-52-9)

Rozwój gospodarczy Chin od roku 1978 do kryzysu globalnego, Ewa Cieślik,

Format: 165x240mm
208 stron
Oprawa twarda
Rok wydania: 2015

Cena: 48,30


Kup książki w sklepie

Wypożycz lub kup PDF w ibuk.pl

Książki w wersji drukowanej są dostępne w dobrych księgarniach, m.in. w Warszawie:

Księgarnia EKONOMICZNA
ul. Grójecka 67
tel. 22 822-90-41

Ewa Cieślik

Rozwój gospodarczy Chin od roku 1978 do kryzysu globalnego[Opis] [Spis treści]Analiza przebiegu przekształceń gospodarki Chińskiej Republiki Ludo­wej od roku 1978 do kryzysu globalnego przeprowadzona na podstawie szczegółowych danych statystycznych. Temat książki został ujęty w trzech rozdziałach: @b@1. Charakterystyka zmian systemowo-instytucjonalnych i polityka rozwojowa ChRL w latach 1978–2008.!b! Analiza koncentruje się na przekształceniach własnościowych oraz reformach instytucjonalnych na obszarach wiejskich i miejskich, reformie administracji państwowej, reformie podatkowej i decentralizacji budżetowej, zmianach w sposobie prowadzenia polityki monetarnej oraz polityce „otwarcia na świat”. @b@2. Przebieg procesów rozwoju podstawowych sektorów chińskiej gospodarki po 1978 r.!b! Zaprezentowano procesy rozwojowe rolnictwa, przemysłu i usług, zmiany w kierunkach handlu zagranicznego oraz przepływach kapitałowych między Chinami a światem. W rozdziale tym zbadano również relacje między handlem zagranicznym a PKB kraju. @b@3. Rozwiązania chińskie a systemy ekonomiczne rozwiniętych krajów azjatyckich. !b! Wyróżniono cechy wspólne oraz różnice między systemem ekonomicznym budowanym przez Chiny po 1978 r. a systemami rozwiniętych krajów azjatyckich, w szczególności Japonii.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka zmian systemowo-instytucjonalnych i polityka rozwojowa ChRL w latach 1978–2008

1.1. Przekształcenia własnościowe i reformy instytucjonalne na terenach wiejskich

1.2. Przekształcenia własnościowe na obszarach zurbanizowanych

1.3. Reformy instytucjonalne przedsiębiorstw państwowych

1.4. Reforma administracji państwowej

1.5. Reforma podatkowa i decentralizacja budżetowa

1.6. Zmiany w sposobie prowadzenia polityki monetarnej

1.7. Polityka „otwarcia na świat”

Rozdział 2. Przebieg procesów rozwoju podstawowych sektorów chińskiej gospodarki po 1978 r.

2.1 Mierniki syntetyczne: PKB, zatrudnienie, konsumpcja, inwestycje

2.2. Procesy rozwojowe rolnictwa

2.3. Rozwój przemysłu

2.4. Przekształcenia rozwojowe w sektorze usługowym

2.5. Handel zagraniczny Chin i jego rozwój

2.6. Inwestycje zagraniczne a procesy rozwoju gospodarki chińskiej

Rozdział 3. Rozwiązania chińskie a systemy ekonomiczne rozwiniętych krajów azjatyckich

3.1. Historyczne uwarunkowania i kulturowe atrybuty systemów azjatyckich krajów… rozwiniętych i „systemu chińskiego”

3.2. Własność w rozwiniętych krajach azjatyckich i Chinach

3.3. Rola państwa i znaczenie interwencjonizmu w systemach azjatyckich i Chinach

3.4. Znaczenie współpracy z zagranicą dla rozwiniętych krajów azjatyckich i Chin

3.5. Systemy finansowe rozwiniętych krajów azjatyckich i Chin

3.6. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel
(zwiń spis treści)