ISBN: 978-83-64928-02-4 (e-ISBN: 978-83-64928-03-1)

System rynkowy, Mieczysław Nasiłowski,

Format: 165x240 mm
482 strony
Oprawa miękka
Rok wydania: 2016

Cena: 68,46

Książki w wersji drukowanej są dostępne w dobrych księgarniach, m.in. w Warszawie:

Księgarnia EKONOMICZNA
ul. Grójecka 67
tel. 22 822-90-41

Mieczysław Nasiłowski

System rynkowy

Podstawy mikro- i makroekonomii /
/wydanie 7[Opis] [Spis treści]System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii to podręcznik pozwalający zapoznać się z elementarzem współczesnej ekonomii. Autor tej książki, prof. Mieczysław Nasiłowski, miał niezwykły talent dydaktyczny, który demonstrował zarówno na swoich wykładach, cieszących się wielką popularnością, jak i pisząc podręczniki. Pozwalało mu to na przedstawianie nawet bardzo skomplikowanych kwestii w prosty i komunikatywny sposób. Także idea tego podręcznika jest tak pomyślana, aby dostarczyć materiał dydaktyczny w wersji łatwiejszej, nieprzesadnie przeładowanej matematyką, ale jednocześnie odpowiadającej współczesnym standardom nauczania ekonomii. Nie jest to podręcznik dla zaawansowanych odbiorców, ale taki, z którego mogą korzystać wszyscy interesujący się zagadnieniami gospodarki rynkowej. W wydaniu 7 tego podręcznika zachowany jest jego pierwotny układ. W pierwszych czterech częściach „Wprowadzenie do ekonomii”, „Mikroekonomia – kurs podstawowy”, „Makroekonomia – kurs podstawowy” oraz „Makroekonomia - kurs wyższy” dokonano uaktualnień i uzupełnień danych statystycznych oraz innych nieaktualnych obecnie informacji, np. dotyczących: opodatkowania, zadłużenia, deficytów, obrotu bezgotówkowego, kursów walutowych. Zupełnie nowa jest ostatnia, piąta część podręcznika, pt. „Kapitalizm XXI wieku: nowe zjawiska i procesy. Wyłanianie się nowego świata?” autorstwa prof. Marka Garbicza. Zaprezentowane są w niej problemy światowej gospodarki, jakie pojawiły się mniej więcej z początkiem wieku. Dotyczy to zjawiska globalizacji, gwałtownych zmian w układzie sił ekonomicznych, których spektakularnym obrazem jest awans Chin do pozycji ekonomicznego mocarstwa, czy wreszcie wszechogarniającą finansjalizację świata ekonomii. Zjawiska te są albo zupełnie nowe, albo ich skala nie ma precedensu w przeszłości. Ta część książki ma trochę odmienny charakter niż jej wcześniejsze partie. To nie jest wyłącznie referowanie mocnych ustaleń naukowych. Rozważania mają tu po części charakter hipotetyczny, zawierają wiele elementów prognoz i przewidywań. Trudno tego uniknąć podejmując temat zagadnień nowych, dopiero dziejących się, o niejasnych do końca konsekwencjach.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Przedmowa (Marek Garbicz)

Od autora (Mieczysław Nasiłowski)

Część pierwsza. Wprowadzenie do ekonomii

1. Czym zajmuje się ekonomia

1.1. Definicja ekonomii i jej interpretacja

1.2. Modelowe ujęcie zagadnień ekonomicznych

1.3. Mikro-i makroekonomia

1.4. Polityka gospodarcza

1.5. Ekonomia pozytywna i normatywna

1.6. Podstawowe problemy wyboru ekonomicznego

1.7. Główne pytania ekonomiczne wymagające teoretycznych odpowiedzi

Pytania sprawdzające

2. Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej

2.1. Gospodarstwa domowe

2.2. Gospodarstwa rolne

2.3. Przedsiębiorstwa

2.4. Banki komercyjne

2.5. Giełda

2.6. Bank centralny

2.7. Instytucje państwowe

Pytania sprawdzające

Część druga. Mikroekonomia – kurs podstawowy

3. Mikroanaliza rynku

3.1. Czynniki kształtujące popyt

3.2. Zależność między popytem a ceną

3.3. Zależność między ceną a podażą

3.4. Stan równowagi i nierównowagi poszczególnych dóbr na rynku

3.5. Cena równowagi a cena maksymalna i minimalna

3.6. Negatywne skutki powszechnego regulowania cen przez państwo

3.7. Funkcje cen w gospodarce rynkowej

3.8. Cenowa elastyczność popytu i jej znaczenie ekonomiczne

3.9. Cenowa elastyczność podaży

3.10. Elastyczność dochodowa. Struktura wydatków i zmiana poziomu płacy realnej

3.11. Wpływ państwa na ceny za pośrednictwem podatku VAT

Pytania sprawdzające

Zadania

4. Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta

4.1. Pojęcie użyteczności

4.2. Krzywa obojętności konsumenta

4.3. Graficzna ilustracja zmian poziomu dochodu konsumenta oraz proporcji cen nabywanych dóbr

4.4. Równowaga konsumenta

4.5. Efekt dochodowy przy obniżce cen i efekt substytucyjny przy zmianie relacji cen nabywanych dóbr

Pytania sprawdzające

Zadania

5. Analiza czynników produkcji

5.1. Krzywa produktu całkowitego a krzywe przeciętnej i krańcowej produkcyjności pracy

5.2. Wybór najbardziej efektywnej kombinacji czynników wytwórczych

5.3. Mechanizm kształtowania popytu na pracę i podaży pracy w warunkach doskonałej konkurencji

5.4. Czynniki kształtujące poziom i zróżnicowanie płac

Pytania sprawdzające

Zadanie

6. Teoria funkcjonowania przedsiębiorstwa

6.1. Pojęcie oraz składniki kosztów produkcji i zysku

6.2. Rodzaje kosztów i kształt ich krzywych w krótkim okresie

6.3. Maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie przy założeniu konkurencji doskonałej

6.4. Koszty przeciętne w długim okresie

6.5. Ceny rynkowe a długookresowe koszty wytwarzania w gałęzi w warunkach doskonałej konkurencji

6.6. Przedsiębiorstwa krańcowe w gałęzi w długim okresie

6.7. Maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa monopolistycznego

6.8. Doskonałe zróżnicowanie cen w pełnym monopolu

6.9. Wpływ zmian poziomu kosztów i popytu na rozmiary wytwarzanej produkcji w pełnym monopolu

6.10. Model monopolu naturalnego

6.11. Przedsiębiorstwo na rynku konkurencji monopolistycznej

6.12. Złamana krzywa popytu w oligopolu

6.13. Różne formy konkurencji

Pytania sprawdzające

Zadania

7. Współczesne teorie przedsiębiorstwa

7.1. Menedżerskie teorie firmy

7.2. Teoria kosztów transakcyjnych

7.3. Teoria agencji

7.4. Teoria praw własności

8. Praktyczne metody oceny działalności przedsiębiorstwa

8.1. Bilans przedsiębiorstwa

8.2. Rachunek wyników

8.3. Analiza wskaźnikowa bilansu

8.4. Próg rentowności przedsiębiorstwa

8.5. Model dwóch progów rentowności przedsiębiorstwa

8.6. Strategia marketingowa firmy

8.7. Opcje jako najnowsza forma kontraktu

8.8. Podstawowe metody szacowania wartości aktywów przedsiębiorstwa w warunkach niepewności i ryzyka

Pytania sprawdzające

Zadania

Część trzecia. Makroekonomia – kurs podstawowy

9. Tworzenie i podział dochodu narodowego w systemie rynkowym

9.1. Proces tworzenia wartości dodanej i produkcji finalnej w gospodarce narodowej

9.2. Przepływy międzygałęziowe W. Leontiefa

9.3. Podstawowe kategorie produktu i dochodu narodowego

9.4. Ruch okrężny strumieni dochodów i wydatków

9.5. Ceny jako narzędzie agregacji dochodu narodowego

9.6. Zalety i wady kategorii dochodu narodowego

Pytania sprawdzające

Zadania

10. Podstawowe zależności agregatowe w ekonomii keynoesowskiej

10.1. Inwestycje a oszczędności

10.2. Funkcja konsumpcji

10.3. Mnożnik inwestycyjny i jego wpływ na przyrost dochodu narodowego

10.4. Keynesowska funkcja inwestycji

10.5. Składniki globalnego popytu a poziom dochodu narodowego Pytania sprawdzające Zadania

11. Budżet i polityka fiskalna państwa

11.1. Rosnąca rola budżetu w rozwiniętych gospodarkach rynkowych

11.2. Deficyt i nadwyżka budżetowa

11.3. Podatki bezpośrednie i pośrednie

11.4. Zależność między stopą opodatkowania dochodów a wpływami do budżetu państwa

11.5. Sposoby finansowania deficytu budżetowego

11.6. Wpływ podatków i wydatków budżetu państwa na poziom wytwarzanego dochodu narodowego

11.7. Mnożnik zrównoważonego budżetu państwa

11.8. Możliwość finansowania deficytu budżetowego oszczędnościami

Pytania sprawdzające

Zadania

12. Spór o teorię równowagi ogólnej między ekonomią neoklasyczną a ekonomią keynesowską

12.1. Ogólny model zagregowanego popytu AD i zagregowanej podaży AS

12.2. Neoklasyczna teoria równowagi

12.3. Krytyka neoklasycznej teorii równowagi przez J.M. Keynesa

12.4. Porównawcza analiza makroekonomii keynesowskiej i neoklasycznej

12.5. Zawodność rynku

12.6. Zawodność państwa

Pytania sprawdzające

13. Pieniądz, rynek pieniężny, bankowość

13.1. Podstawowe funkcje pieniądza

13.2. Rodzaje pieniądza i struktura jego zasobów

13.3. Podstawowe składniki bilansu w bankach komercyjnych oraz w banku centralnym

13.4. Czynniki wyznaczające wielkość podaży pieniądza

13.5. Rezerwa obowiązkowa i mnożnik depozytowy

13.6. Mnożnik kreacji pieniądza i baza monetarna

13.7. Współzależności między popytem na pieniądz i podażą pieniądza a stopą procentową

13.8. Mechanizm kształtowania się kursu obligacji

13.9. Środki regulacji dopływu i odpływu pieniądza w obiegu

13.10. Możliwości oddziaływania banku centralnego na przebieg koniunktury gospodarczej kraju

13.11. Różne interpretacje zjawisk gospodarczych

Pytania sprawdzające

Zadania

14. Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej

14.1. Pojęcie i fazy cyklu koniunkturalnego

14.2. Realistyczny opis faz cyklu koniunkturalnego

14.3. Przyczyny osłabienia ostrości wahań cyklicznych po II wojnie światowej

Pytania sprawdzające

15. Inflacja i bezrobocie

15.1. Zagrożenia towarzyszące rozwojowi gospodarki rynkowej

15.2. Teoretyczne podstawy różnych form bezrobocia

15.3. Społeczne skutki bezrobocia

15.4. Pojęcie, przyczyny i rodzaje inflacji

15.5. Monetarystyczna teoria inflacji

15.6. Krzywa Phillipsa

15.7. Krzywa Phillipsa w długim okresie

15.8. Hipoteza racjonalnych oczekiwań

15.9. Sposoby hamowania inflacji

15.10. Spór o interpretację inflacji

Pytania sprawdzające

16. Bilans płatniczy kraju i wymiana międzynarodowa

16.1. Struktura bilansu płatniczego kraju

16.2. Korzyści z otwarcia gospodarki narodowej

16.3. Teoria kosztów komparatywnych

16.4. Krótkookresowe skutki gospodarki otwartej

16.5. Długookresowe skutki gospodarki otwartej

16.6. Kursy walut i ich związki z bilansem płatniczym kraju

16.7. Mechanizm przywracania równowagi zewnętrznej w dłuższym okresie

16.8. Dopuszczalna granica zadłużenia kraju

Pytania sprawdzające

Zadania

17. Problemy gospodarcze krajów słabo rozwiniętych

17.1. Pojęcie wzrostu gospodarczego i rozwoju gospodarczego

17.2. Zróżnicowanie poziomów rozwoju gospodarczego współczesnego świata

17.3. Cechy charakterystyczne krajów słabo rozwiniętych

17.4. Trudności przezwyciężenia niedorozwoju gospodarczego

Pytania sprawdzające

Część czwarta. Makroekonomia – kurs wyższy

18. Modelowe ujęcie równowagi ogólnej na rynku towarowym i rynku pieniężnym

18.1. Zależności między składnikami popytu globalnego a poziomem dochodu narodowego

18.2. Mechanizm transmisyjny między polityką pieniężną i polityką fiskalną a zmianami poziomu dochodu narodowego

18.3. Wpływ polityki pieniężnej na stopę procentową i poziom wytwarzanego dochodu narodowego

18.4. Wpływ polityki fiskalnej na stopę procentową i poziom wytwarzanego dochodu narodowego

18.5. Wpływ zmiany przeciętnego poziomu cen oraz stopy opodatkowania na poziom realnego dochodu narodowego

18.6. Bilans płatniczy w mechanizmie współzależności między stopą procentową a poziomem wytwarzanego dochodu narodowego

18.7. Różny stopień wrażliwości zmian stopy procentowej oraz dochodu narodowego na politykę pieniężną i politykę fiskalną

18.8. Model agregatowego popytu i agregatowej podaży w interpretacji nowej ekonomii keynesowskiej i nowej ekonomii klasycznej

Pytania sprawdzające

19. Teoria cyklu koniunkturalnego

19.1. Teoria cyklu koniunkturalnego M. Kaleckiego

19.2. Trend wzrostu gospodarczego

Pytania sprawdzające

20. Teorie wzrostu gospodarczego

20.1. Model wzrostu gospodarczego R. Harroda

20.2. Model wzrostu gospodarczego E. Domara

20.3. Wieloczynnikowa funkcja produkcji typu Cobba-Douglasa

20.4. Uwagi ogólne o różnych teoriach wzrostu gospodarczego

Pytania sprawdzające

Część piąta. Marek Garbicz – Kapitalizm XXI wieku: nowe zjawiska i procesy. Wyłanianie się nowego świata?

21. Kapitalizm w globalnym świecie

21.1. Globalizacja, jej źródła i zagrożenia

21.2. Kapitalizm w kleszczach kryzysów

21.3. Kłopoty z reprodukcją kapitału?

21.4. Deregulacja gospodarki a narastające nierówności dochodowe w krajach rozwiniętych

22. Finansjalizacja gospodarki

22.1. Podbój gospodarki przez świat finansów

22.2. Skąd tyle kapitału finansowego?

22.3. Skutki finansjalizacji gospodarki

23. Zmiany geopolityczne

23.1. Peryferie doganiają wysokorozwinięte centrum?

23.2. Unia Europejska i kryzys strefy euro

Posłowie (Mieczysław Nasiłowski)

Indeks
(zwiń spis treści)