Wyniki wyszukiwania hasła Andrzej Czyżewski w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaWydatki budżetów rolnych polski w kontekście wybranych relacji makroekonomicznych

2022/1

Andrzej Czyżewski
Ryszard Kata
Anna Matuszczak
ok≥adkaWpływ wydatków budżetowych na zmiany strukturalne i dochody w rolnictwie w warunkach funkcjonowania w Polsce instrumentów WPR

2020/6

Andrzej Czyżewski
Ryszard Kata
Anna Matuszczak
ok≥adkaAndrzej Czyżewski, Jakub Staniszewski: Rolnictwo Unii Europejskiej w procesie zrównoważonej intensyfikacji

2019/6

Bogdan Klepacki
ok≥adkaW dyskursie o kwestii agrarnej (na kanwie książki J.S. Zegara Kwestia agrarna w Polsce)

2019/4

Andrzej Czyżewski
ok≥adkaWpływ krajowych i unijnych wydatków
budżetowych na alokację czynników produkcji w polskim rolnictwie

2019/1

Andrzej Czyżewski
Ryszard Kata
Anna Matuszczak
ok≥adkaNowe uwarunkowania ekonomiczne wspólnej polityki rolnej (WPR) Unii Europejskiej

2017/6

Andrzej Czyżewski
Sebastian Stępień
ok≥adkaProblemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej, red. nauk.: Andrzej Czyżewski, Bogdan Klepacki

2016/1

Krzysztof Firlej
ok≥adkaMonika Stanny: Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

2016/1

Andrzej Czyżewski
ok≥adkaDoktoraty h.c.: prof. dr hab. Bogusław Fiedor, prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
i prof. dr hab. Jerzy Wilkin

2016/1

ok≥adkaWspółczesne ujęcie kwestii rolnej a poglądy Aleksandra Czajanowa i Władysława Grabskiego

2015/5

Andrzej Czyżewski
Piotr Kułyk
ok≥adkaProblemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. nauk. Andrzej Czyżewski i Bogdan Klepacki

2015/3

Grzegorz Ślusarz
ok≥adkaKarolina Pawlak, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego
krajów Unii Europejskiej

2014/6

Andrzej Czyżewski
ok≥adkaO nowy paradygmat rozwoju rolnictwa (refleksje nad książką J.S. Zegara "Współczesne wyzwania rolnictwa")

2013/6

Andrzej Czyżewski
ok≥adkaAndrzej Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda, Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia GATT/WTO

2012/3

Władysława Łuczka-Bakuła
ok≥adkaDostosowania mechanizmów wspólnej polityki rolnej do oczekiwań państw członkowskich

2012/2

Andrzej Czyżewski
Sebastian Stępień
ok≥adkaWspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa

2011/1

Andrzej Czyżewski
Sebastian Stępień
ok≥adkaRelacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce w latach 1991–2008

2010/2

Andrzej Czyżewski
Piotr Kułyk
ok≥adkaZmiany mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej UE a oczekiwania Polski

2009/4

Andrzej Czyżewski
Sebastian Stępień